Положення

про методичну раду Харківської гімназії № 152

Мета діяльності:

· мобілізація зусиль педагогічного колективу на виконання завдань школи.

· організація та координація методичного забезпечення НВП і методичного навчання педагогічних кадрів.

Завдання діяльності:

Ø Діагностика стану методичного забезпечення НВП і методичної роботи у школі.

Ø Розробка нових методичних технологій організації НВП у школі.

Ø Створення й організація роботи творчих (постійних і тимчасових) груп та інших об'єднань учителів.

Ø Діагностика стану навчально-виховного процесу у школі, рівня професійної підготовки вчителів, навченості, вихованості й розвитку учнів школи.

Ø Розробка комплексно-цільових програм розвитку школи, професійної майстерності й творчості кожного вчителя.

Ø Створення у школі мікроклімату творчого співробітництва в педагогічному процесі вчителів, учнів, батьків, учителів та учнів, учителів і батьків.

Зміст діяльності (основні функції):

v Формує мету та завдання методичного забезпечення НВП, методичного навчання педагогічних кадрів.

v Визначає зміст, форми та методи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

v Здійснює планування, організацію та регулювання методичного навчання педагогічних кадрів, аналіз та оцінку його результатів.

v Вирішує педагогічні проблеми, пов'язані з методичним забезпеченням навчально-виховного процесу (НВП) і методично-навчальних педагогічних кадрів.

v Розробляє систему заходів з вивчення педагогічної практики, узагальнення та поширення педагогічного досвіду.

v Формулює мету та завдання розвитку шкільного колективу.

v Визначає зміст освіти, виховання й розвитку учнів, формує методи організації навчально-виховного процесу школи.

v Організує роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників і заохочення їхніх творчих ініціатив, поширення передового досвіду.

v Вирішує педагогічні проблеми, пов'язані з удосконалюванням навчально-виховного процесу й забезпеченням його високої якості.

v Здійснює планування, організацію та регулювання навчально-виховного процесу у школі, аналіз та оцінку його результатів.

v Розробляє систему педагогічних заходів, спрямованих на методичне забезпечення всіх перспектив розвитку школи.

v Організує та здійснює підготовку й проведення атестації педагогічних працівників школи та її керівників.

Затверджено на засіданні педагогічної ради ХГ № 152

Положення

про методичні об'єднання Харківської гімназії № 152

Принцип самоврядування виявляється насамперед у діяльності методичної служби Харківської гімназії № 152 . Рівень організації методичної роботи є показником демократичності школи. В управлінні школою через методоб'єднання задіяний увесь педагогічний колектив. Педагоги об'єднані у великі та малі колективи (комісії, методоб'єднання, кафедри тощо) за предметами, блоками, галузями знань чи напрямами і разом з адміністрацією забезпечують виконання рішень педагогічної ради з питань підвищення якості навчання й виховання. Методичні об'єднання відіграють провідну роль у вдосконалюванні й відновленні педагогічного процесу у школі, у підвищенні педагогічної майстерності вчителів і вихователів.

Очолюються досвідченими педагогами на громадських засадах, спрямовують їхню діяльність заступники директорів з навчально-виховної роботи. Призначаються директором гімназії зі згоди членів методичного об’єднання.

Методичні об'єднання педагогів безпосередньо включаються в управління навчально-виховним процесом. Робота проводиться відповідно до плану роботи на поточний навчальний рік. План укладається головою ШМО , розглядається на засіданні ШМО, узгоджується із заступником директора з методичної роботи й затверджується директором гімназії.

Під методичною роботою варто розуміти «цілісну, засновану на досягненнях науки, передовому досвіді та конкретному аналізі утруднень учителів систему взаємозалежних починань, дій, заходів, спрямованих на всебічне підвищення майстерності педагогів».

Методична служба поєднує педагогів для рішення найважливіших питань життєдіяльності школи, освоєння сучасних методик, форм, видів, засобів, нових педагогічних технологій у вихованні дітей, сприяє об'єднанню колективу, зберігає й розвиває традиції школи, стимулює ініціативу та творчість педагогів, активізує їхню діяльність у науково-дослідній і пошуковій роботі, виявляє та попереджає недоліки, ускладнення й перевантаження в роботі.

Побудова системи управління сучасною школою не мислиться без елементів, що представляють організаційні форми методичної служби. Головне призначення методичної служби - удосконалення навчально-виховного процесу, його постійний саморозвиток, що відповідає одній з основних функцій системи управління школою.

Методичні об'єднання педагогів виступають у ролі сполучної ланки між діяльністю адміністрації та педколективу, між державним і громадським управлінням.

Засідання ШМО проводиться не рідше 1 раза на чверть. Про місце проведення голова ШМО зобов’язаний повідомити адміністрацію. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів та підписується головою ШМО.

Завдання й напрямки діяльності:

§ Задоволення потреб учнів в інтелектуальному, культурному, моральному розвитку

§ Організація та проведення на високому професійному рівні навчально-виховної, методичної та дослідно – експериментальної роботи з однієї або споріднених дисциплін

§ Удосконалювання методики проведення різних видів занять і їх навчально-методичного й матеріально – технічного забезпечення

§ Підвищення педагогічної кваліфікації вчителів

§ Проведення педагогічних експериментів

§ Організація та проведення роботи, щодо професійної орієнтації випускників і підготовка їх до вступу у вищі навчальні заклади

Контроль за діяльність ШМО здійснюється директором гімназії, його заступником з методичної та навчально – виховної роботи відповідно до планів методичної роботи гімназії й внутрішньо шкільного контролю, затвердженими директором гімназії .

Затверджено на засіданні методичної ради ХГ № 152
Кiлькiсть переглядiв: 162