Атестація у початковій школі

У 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів атестація проводитиметься у формі підсумкових контрольних робіт з української мови (мова і читання) та математики. У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин крім атестації з української мови (мова і читання) атестації можуть підлягати результати навчальної діяльності учнів з мови навчання (мова і читання).

Кожна підсумкова контрольна робота проводиться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових.

На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання. Тексти підсумкової контрольної роботи вчитель записує до початку уроку на дошці або заздалегідь друкує на окремих аркушах і перед уроком роздає кожному учневі (учениці).

Бали за атестацію з української мови (мова і читання) та математики виставляються у класному журналі під датою її проведення. На правій сторінці класного журналу у розділі "Зміст уроку" здійснюється запис "Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація".

Результати атестації у 4 класі з української мови (мова і читання) та математики не враховується при виставленні річних оцінок.

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень, визначених Програмами для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи ( – К. : Початкова школа, 2006; 2007; Программы для среднейобразовательнойшколы с русскимязыкомобучения. 1-4 классы. - К.: Початкова школа, 2006; Програма «Українська мова» для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з румунською, молдовською та угорською мовами навчання – Чернівці: Букрек, 2007).

Завдання для підсумкових контрольних робіт розробляються вчителем початкових класів, погоджуються педагогічною радою та затверджуються керівником навчального закладу. Зміст підсумкової контрольної роботи для атестації з української мови (мови навчання) може формуватись з тексту длядиктанту або списування(з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь ізавдань до тексту: творчогона побудову зв’язного висловлювання для перевірки мовленнєвих умінь та завданьдля перевірки мовних знань.

Визначенню рівня навчальних досягнень з української мови (мови навчання) підлягаютьмовні знанняз усіх розділів початкового курсу української мови (мови навчання):мовленнєві(вміння будувати зв’язний текст, використовувати засоби виразності мови, висловлювати власну думку) іправописніуміння учнів.

Зміст підсумкової контрольної роботи для атестації з читання може формуватись з тексту длячитання мовчкидля перевірки сформованості навичок читання, завданьдо тексту для перевіркирозуміння зміступрочитаного, умінняпрацювати з текстом і творчогона побудову висловлювання власної думки до змісту прочитаного. Визначенню рівня навчальних досягнень учнів з читання підлягаютьсформованість навичок читання і розуміння зміступрочитаного тексту.

Підсумковому визначенню рівня навчальних досягнень з математики підлягають сформованість знань і умінь відповідно до таких змістових компонентів навчального матеріалу:натуральні числа, арифметичні дії з натуральними числами; задачі; числові вирази; частини; величини; геометричні фігури; вимірювання величин.

Зміст атестації у формі підсумкової контрольної роботи рекомендуємо формувати з таких завдань:складеної задачіна 3 дії;виразу з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками); на порівняння і перетворення величин; знаходження частини від числа; застосування геометричного матеріалу.

Перелік збірників завдань для державної підсумкової атестації учнів (вихованців) 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчальних предметів інваріантної складової Типових навчальних планів (Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2013 №1844)

Кiлькiсть переглядiв: 57